Betalnings- & leveransvillkor

Avtals Ingående

Säljaren är bunden först sedan han avgivit skriftligt ordererkännande.

Leveranstid

Leveranstiden rättar sig om möjligt efter köparen villkor. Leveransen anses ha skett i rätt tid, om godset inom leveranstiden antingen avsänts från säljaren eller i förekommande fall anmälts färdigt för avhämtning av köparen. Finner part att han inte kan hålla avtalad tidpunkt för leverans eller mottagandet av godset skall den andra parten underrättas utan dröjsmål. Strejk, lockout, driftstörningar, force-majeure, osv förlänger leveransåtagandena under motsvarande tid.

Leveransvillkor

Fraktkostnader betalas av köparen, om inte annat är avtalat (eller enligt offert). Säljaren kan annulera en tidigare erkänd order, om det finns ett oavklarat, ekonomiskt mellanhavande med köparen.

Betalningsvillkor

Företag med kreditvärdighet A eller bättre enligt Soliditet erhåller 10 dagars kredit (om inte annat avtalats). I annat fall gäller förskottsfaktura. Dröjsmålsränta och förseningsavgift på 450,00 SEK debiteras på fakturor som betalas efter förfallodagen.

Prisjustering

Offererade priser är giltiga i 30 dagar från offertdatum om ej annat avtalats skriftligt. Plexigruppen Sverige AB skall löpande ha rätt att utan varsel genomföra prisförändringar av tidigare priser, prislistor och offerter, där inte annat överenskommits.

Mervärdesskatt

Köpeskillingen innefattar ej mervärdesskatt (moms). Detta tillkommer med 25% på alla priser.

Emballage

Emballage debiteras alltid om inte annat avtalats.

Försändelse

Varor sändes på köparens räkning och risk. Ansvaret för leveransen övergår till köparen så snart varan är levererad från oss till transportman. Det rekommenderas att köparen omgående vid mottagandet anmäler transportskador till transportman.

Reklamation

Eventuella reklamationer på levererade varor måste ske inom 8 dagar efter mottagandet av varan. Godkännes reklamationen, erhålles full ersättning efter varans fakturerade värde. Säljaren ger ingen ersättning för annan förlust, inte heller för följdskador såsom intäktsförlust, tidsförlust, dagsböter m.m om inte ett vidaregående ansvar uttryckligen är avtalat vid köpet.

Produktansvar

Säljaren ansvarar inte för att varan är lämplig för något visst ändamål såvida han inte genom skriftlig garanti förklarat att så är fallet. Säljaren är inte gentemot köparen skyldig att erätta skada på grund av skadebringande egenskaper i godset. Köparen ansvarar gentemot tredje person för skadebringande egenskaper i godset.

Äganderättsförbehåll

Säljaren förbehåller sig rätten att återta den sålda egendomen intill dess köparen fullgjort samtliga betalningsförpliktelser enligt detta avtal.